فرق طلاق رجعی وخلع و مبارات چیست؟
ثمره بین رجعی و بائن

۱-در رجعی زوجه در ایام عده حق نفقه دارد ولی در خلع نه [۱]

۲- در رجعی زوج حق رجوع دارد ولی در خلع نه مگر زوجه به ما بذل رجوع کند. [۲]

۳- درایام عده طلاق رجعی نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند ولی در خلع می تواند. [۳]

۴- در ایام عده طلاق رجعی نمی‌تواند با دختر خواهر وبرادر او ازدواج کند ولی در خلع می تواند. [۴]

۵- در رجعی اگر زن بمیرد عده طلاق زن تبدیل به عده وفات می شود ولی درخلع نه[۵]

۶- در رجعی اگر زن بمیرد مخارج کفن ودفن بر زوج است بر خلاف خلع [۶]

۷- در رجعی زوج حق بیرون کردن زوجه را از خانه ندارد بخلاف خلع [۷]

۸- در رجعی در صورت مرگ زوجین هر کدام از آنها می توانند دیگری را غسل دهند بر خلاف خلع [۸]

۹- در عده طلاق رجعی زن بدون اجازه شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود بخلاف خلع [۹]

۱۰ – در زمان عده طلاق رجعی نگاه با شهوت به همسر خود جایز است بخلاف خلع[۱۰]

۱۱- در زمان عده خواستگاری جایز نیست ولی تعریض در غیر رجعی مانعی ندارد. [۱۱]

سیستانی: تعریض وتصریح بنا بر احتیاط لازم درطلاق رجعی جایز نیست ولی در طلاق بائن جایز است. [۱۲]

۱۲- عقد دوباره برای شوهر در زمان عده طلاق رجعی اشکال دارد ولی در طلاق خلع جایز است عقد واقع شود چه دائم وچه موقت. [۱۳]

۱۳- در عده طلاق رجعی حکم زنا با زن شوهر دار را دارد ولی در طلاق خلع بنا بر نظر مشهور علما حرام نمی‌شود. [۱۴]

۱۴ – زن وشوهر در ایام طلاق رجعی از یکدیگر ارث می برند بخلاف خلع [۱۵]

۱۵- عقد زن چهارم برای شوهر در زمان عده طلاق رجعی جایز نیست بخلاف خلع ومبارات. [۱۶]

شاید بپسندید:  شناخت خدا از طریق فطرت حبّ

-[۱]تحریر فصل فی النفقات م۶

[۲]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۲۴

[۳]-هدایه العباد م ۱۴۵۷

[۴]- هدایه العباد م ۱۴۵۷

[۵]- تحریر م ۳ خویی وحید منهاج م ۱۴۵۴ هدایه ۱۴۲۵ سیستانی منهاج م ۵۸۰ صراط م ۹۲۲

[۶]- عروه م ۸ احکام میت

[۷]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۲۳

[۸]-مجمع المسائل س۷۱۴

[۹]-تحریر احکام اموات م۷ عروه فصل یجب المماثله

[۱۰]- عروه کتاب النکاح

[۱۱]- عروه م ۳ فصل تزویج فی العده

[۱۲]- سیستانی منهاج ج۳ م۱۹۹

[۱۳]- عروه م ۳

[۱۴]- عروه م ۲۰ التزویج فی العده

[۱۵]- تحریر القول فی العده وطی الشبهه م۱۱

[۱۶]- هدایه العباد م ۱۴۵۷