عده ازدواج موقت
عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟

در حامل وضع حمل است و در زنی که حیض می­شود دو حیض کامل و در زنی که حیض نمی­شود و در سن من تحیض است ۴۵ روز است. (مشهور)

اگر حامل باشد بنابر احتیاط واجب به هر کدام از ۴۵ روز ووضع حمل می باشد (خوئی تبریزی )

به احتیاط واجب دوحیض. (آیات عظام: سیستانی- فاضل)[۱]

به احتیاط مستحب دو حیض. (آیت الله زنجانی)[۲]

اگر مدت زن در ازدواج موقت در اثنای حیض تمام شود آیا این حیض یک حیض حساب می­شود؟

حساب نمی­شود به دلیل حیضتان کاملتان. (اتفاق)[۳]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۵- فاضل توضیح المسائل ۲۵۸۳- سیستانی منهاج ۵۷۴٫

[۲]- زنجانی توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۵٫

[۳]- همان- تحریرج۲ م ۱۴- هدایه العباد م ۱۴۲۰

شاید بپسندید:  اگر در موقع نماز به کسی تنه بزنند و او را حرکت دهند تکلیف چیست؟