عده زنی که رحم ندارد
عده زنی که رحم ندارد تا عادت ماهانه شود چیست

عده لازم است و در عقد دائم ۳ ماه لازم است و در عقد موقت۴۵ روز است(آیات عظام: امام-صافی- فاضل- تبریزی- مکارم)[۱]

عده زن در صورت فسخ عقد

 

  • زنی که به جهتی ازدواجش فسخ شده است و مدخوله بوده یا در حکم مدخوله چگونه باید عده نگه دارد؟

همان عده طلاق است. (امام گلپایگانی صافی خوئی وحید سیستانی)[۲]

عده ارتداد

کفر زوج:         کفر فطری: عده وفات دارد. (مراجع)

کفر ملی: در صورت مدخوله بودن عده طلاق دارد (مراجع)[۳]

عده وطی به شبهه

  • وطی به شبهه یعنی چه؟

وطی اجنبیه به خیال اینکه حلال است و شبهه گاهی در حکم است و گاهی در موضوع. (امام)[۴]

مراد با وطی شبهه، وطی غیر شرعی است با جهل واطی به آن اعم از اینکه قاصر باشد یا مقصر لکن به شرط آنکه مردد نباشد. (سیستانی)[۵]

مقصود از وطی به شبهه، وطی غیر شرعی است بناء واطی بر شرعی بودن آن اعم از اینکه معدور باشند شرعا یا عقلا یا غیر معذور باشند. (خوئی وحید)[۶]

 

  • چند نمونه از وطی به شبهه را مثال بزنید؟

وطی زنی که بعد معلوم شود که عقد در عده بوده است.

وطی زنی که بعد معلوم شود طلاقش باطل بوده است.

وطی زنی که بعد معلوم شود اذن پدر لازم بوده است.

وطی زنی که بعد معلوم شود به هر جهتی معلوم شود محرم انسان است. مثل خواهر و زن پدر و خواهر رضاعی

وطی زنی که بعد معلوم شود ازدواج با او حرام بوده است. [۷]

اگر جهل از دو طرف باشد آیا وطی به شبهه صدق می­کند؟

اگر از طرف واطی باشد: وطی به شبهه است. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- صافی)[۸]

از طرف موطوئه باشد:

به احتیاط واجب وطی به شبهه است. (آیات عظام: امام- وحید گلپایگانی- صافی- سیستانی)

وطی به شبهه نیست. (عده ندارد) (آیات عظام: خویی و )[۹]

  • عده وطی به شبهه را بیان کنید؟

مثل عده طلاق است. (آیات عظام: امام- خویی- وحید-گلپایگانی- صافی-سیستانی- تبریزی)[۱۰]

  • آیا صغیره یا یائسه عده وطی به شبهه دارد؟

عده ندارد. (آیات عظام: امام- خویی- وحید-گلپایگانی- صافی-سیستانی- تبریزی)[۱۱]

  • ابتدای عده نزدیکی به شبهه از چه موقعی حساب می­شود؟ (از زمان علم است یا وطی)

از زمان وطی است. [۱۲]( آیات عظام: خویی- وحید-تبریزی- بهجت)

از زمان وطی است اگر چه احتیاط از زمان برطرف شدن شبهه. (آیات عظام: گلپایگانی- امام)[۱۳]

از زمان علم است. (آیت الله مکارم)[۱۴]

اگر بدون ازدواج بوده از زمان وطی ولی اگر به علت عقد فاسد بوده است احتیاط لازم از زمان علم به فساد. (سیستانی)[۱۵]

  • زنی که مورد نزدیکی به شبهه قرار گرفته، شوهرش می­تواند از او لذت ببرد؟
شاید بپسندید:  آیا زن در زمان عده وفات میتواند از خانه خارج شود؟

وطی: جایز نیست. (اتفاق مراجع)[۱۶]

سایر استمتاعات:

اقوی جایز است اگر چه احتیاط ترک است(آیت الله سیستانی)[۱۷]

احتیاط واحب جایز نیست. (آیات عظام: خویی و وحید)[۱۸]

اقوی جایز است. (آیات عظام: گلپایگانی و صافی)[۱۹]

  • زنی که در عده وطی به شبهه می­باشد آیا ازدواج با او صحیح است؟

اگر شوهر نداشته باشد برای خود واطی جایز است اما برای دیگران جایز نیست. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی- صافی- مکارم- فاضل)[۲۰]

[۱]- امام استفتائات ج۳ ص۳۲۵- صافی جامع الاحکام م ج ۲ ص ۶۷ س ۴۳۴٫- فاضل جامع االمسائل ج۱ ص ۴۲۹ ۶۱۸٫ تبریزی استفتائات جدید ج۱ ص ۳۸۶ م ۷۱۲- مکارم استفتائات جدید۲ ص ۳۸۰ م ۱۱۸٫

[۲]- خویی و وحید منهاج م ۱۴۷۰- سیستانی منهاج م ۵۶۳- گلپایگانی و صافی و هدایه العباد م ۱۴۱۷- تحریر ج۲ م ۱۱٫

[۳]- تحریر الوسیله ج۴ القول فی الکفر م۶- منهاج خویی و وحید م ۱۲۸۹- سیستانی منهاج ج۳ م ۵۶۳- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۵۳۵- فاضل- توضیح المسائل م ۲۵۱۵ و ۲۵۱۶- بهجت توضیح المسائل م ۱۹۴۷و ۱۹۴۸- نوری توضیح المسائل م ۲۴۴۵ و۲۴۴۶ و ۲۴۴۷٫- تبریزی توضیح المسائل م ۲۴۵۸ و م ۳۴۵۹٫

[۴]- تحریر القول غی عده وطی بالشبهه ج۲٫

[۵]- سیستانی منهاج ج۳ م ۳۴۹٫

[۶]- منهاج ج۲ سید خویی و وحید

[۷]- عروه الوثقی.فصل فی التزویج

[۸]- امام تحریر م۱ القول فی عده وطء الشبهه- گلپایگانی هدایه العباد ۱۴۴۸٫

[۹]- خویی منهاج الصالحین۹ ۱۴۷ سیستانی منهاج م ۵۶۶٫

[۱۰]- تحریر امام ج۲القول فی عده وطی بالشبهه م ۲- منهاج الصالحین خویی- وحید ۱۴۷۰٫- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۴۹- سیستانی منهاج الصالحین م ۵۶۷- تبریزی مراه النجاه ج۱ س۹۴۸

[۱۱]- همان.

[۱۲]- خویی و وحید منهاج م ۱۴۷۳- تبریزی استفتائات جدید ج۱ س ۱۷۱۰- بهجت استفتائات ج۴ س ۵۴۶۳٫

[۱۳]- مجمع المسائل ج۲ س ۷۰۶٫ تحریر م۸

[۱۴]- استفتائات جدید ج۱ س ۹۱۶٫٫

[۱۵]- سیستانی منهاج ج۳ م ۵۷۳٫

[۱۶]- تحریر الوسیله ج۲ م ۳ القول فی عده وطی الشبهه.منهاج الصالحین سیستانی ج۳ م ۵۶۸منهاج خویی و وحید م ۱۴۷۲هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۵۰

[۱۷]- منهاج الصالحین سیستانی ج۳ م ۵۶۸

[۱۸]- منهاج خویی و وحید م ۱۴۷۲

[۱۹]- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۵۰

[۲۰]- تحریر امام م۴- خویی و وحید منهاج م ۱۴۷۲- سیستانی ۵۴۹- گلپایگانی و صافی هدایه العباد م ۱۱۹۱- مکارم حاشیه عروه فصل یجوز تجویز فی العدد- فاضل الاحکام الواضحه ص۴۰۰ م ۱۷۹۰٫