طلاق مبارات چیست؟

مبارات

اگر زن وشوهر یکدیگر را نخواهند واز هم کراهت داشته باشند وزن مالی را به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند(اتفاق)[۱]

فرق خلع و مبارات

  • فرق طلاق خلع و مبارات چیست؟

۱- در خلع کراهت از زوجه است ودر مبارات کراهت دو طرفه است.

۲- در خلع فرقی نمی‌کند که بذل زوجه به اندازه مهریه باشد یا کمتر باشد یا بیشتر ولی در مبارات نباید بیشتر از مهر باشد.

به احتیاط بیشتر از مهر نباشد ( فاضل مکارم گلپایگانی، )[۲]

سیستانی: بیشتر از مهر نباشد وبنابر احتیاط کمتر از مهر باشد )[۳]

۳- در خلع صیغه طلاق به لفظ خالعت وخلعت وطالق هر دوبه تنهایی واقع می شود ولی در مبارات به لفظ بارأت تنها:

۱- واقع نمی‌شود ولازم است به همراه طلاق باشد. (امام. گلپایگانی. صافی. خوئی)[۴]

۲- به احتیاط واقع نمی‌شو د ولفظ طالق لازم دارد. (سیستانی وحید ) [۵]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۳۱

[۲]-توضیح مراجع م۲۵۳۵

[۳]- منهاج م۶۳۲

[۴]-تحریر م۱۹ هدایه العباد م۱۴۸۶ منهاج م ۱۴۹۷

[۵]-منهاج خویی م۱۱۰۳ منهاج وحید م۱۴۹۷

شاید بپسندید:  تخلیه روح یعنی چی؟ معنای تخلیه روح چیست؟