طلاق دادن زن در حال حیض ونفاس در چه صورتی صحیح است؟

۱- شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد وفرقی بین قبل ودبر نیست

۲- حامله باشد   ۳- به واسطه غایب بودن نتواند بفهمد که از حیض و نفاس پاک است یا نه(متعسراز علم به حیض ونفاس در حکم غایب است[۱]) [۲]

 • اگر به خیال اینکه زن در حال حیض بوده طلاق دهد وبعد معلوم شدپاک بوده است حکم چیست؟

طلاق صحیح است (اتفاق )[۳]

 • اگر به خیال اینکه زن پاک بوده است طلاق بدهد بعد معلوم شود حیض بوده است حکم چیست؟

طلاق باطل است [۴]

 • اگربه پاکى ( درعادت ماهانه نبودن ) همسرش علم داشته وشک کند که آیا حیض شد یانه، آیا طلاقش صحیح است؟
 • ظاهرا طلاق صحیح است وصحت آن واقعا بستگی دارد به اینکه آیا واقعا پاک بوده یا دخول نشده یا نه (سیستانی )[۵]

ادعای زن نسبت به پاکی یا حیض

 • اگر زن بگوید از حیض ونفاس پاکم وطلاق صورت بگیرد بعد منکر شود حکم آن چیست؟

انکارش قبول نمی‌شود مگر اینکه بینه بیاورد (خویی سیستانی وحید تبریزی  گلپایگانی )[۶]

 • اگر زن بعد از طلاق ادعا کند که در زمان طلاق در حال حیض یا نفاس بودم حکم چیست؟

اگر زن چنین ادعایی بکند وشوهر منکر باشد قول شوهر همراه با قسم مقدم است. (خوئی وحید سیستانی )

سیستانی : مادامی که حرف شوهر خلاف ظاهر نباشد [۷]

آیا ادعاى زن نسبت به پاکى ( درعادت ماهانه نبودن ) وعدم آن قبول مى‌شود حتى اگر مورد اتهام باشد؟

باید حرف او را قبول کرد (امام فاضل نوری گلپایگانی صافی خوئی تبریزی اراکی وحید )

اگر محل اتهام نباشد حرف او قبول است ودر فرض محل اتهام بودن قبول حرف او محل اشکال است (سیستانی )

حرفش قبول است مگر اینکه مورد سوءظن باشد (مکارم )

حرفش قبول است مگر اینکه اطمینان دارد که دروغ می گوید (بهجت. زنجانی )[۸]

طلاق بعد از پاکی و قبل از غسل

 • آیا طلاق زنی که پاک شده ولی غسل نکرده صحیح است؟

صحیح است (اتفاق) [۹]

طلاق زنی که حیض نمی‌شود

 • زنی که در سن من تحیض است ولی حیض نمی‌شود آیا طلاقش صحیح است؟

باید سه ماه از آخرین نزدیکی آنهابگذرد آن موقع طلاق دادن او صحیح است. در غیر اینصورت صحیح نمی‌باشد [۱۰]. (اسبابی که جهت حیض نشدن ذکر شده :۱-مریضی ۲- اصل خلقت ۳-خوردن قرص یا زدن آمپول ۴-شیر دادن ۵- برداشتن رحم )

شاید بپسندید:  دانلود نمونه سوال درس منطق ۳ حوزه علمیه ۱۳۹۵

طلاق در نقاء متخلل

 • آیا طلاق دادن زن در نقاء متخلل (پاکی وسط حیض ) صحیح است؟

جواب این سوال از مساله نقاء متخلل در حیض مشخص می شود

۱- صحیح است (مکارم زنجانی )

۲- احتیاط کند (سیستانی صافی گلپایگانی )

۳- صحیح نیست (امام خوئی فاضل وحید نوری بهجت [۱۱])[۱۲]

طلاق در طهر غیر مواقعه

 • طلاق زن در طهر مواقعه در چه صورتی صحیح است؟

۱- یائسه باشد ۲- صغیره ۳-مسترابه (زنی که در سن من تحیض است ولی حیض نمی‌شود) البته بعد از سه ماه ۴- زن حامله [۱۳]

 • اگر در هنگام حیض مجامعت شده است آیا در طهر بعد از آن طلاق صحیح است؟

در این طهر طلاق صحیح نیست بلکه طلاق باید در طهری باشد که در حیض آن نزدیکی نشده باشد (امام خوئی سیستانی وحید گلپایگانی صافی اراکی فاضل )[۱۴]

بنابر احتیاط واجب طلاقش صحیح نیست (مکارم )[۱۵]

 • اگر در طهر مواقعه طلاق صورت بگیرد و بعد معلوم شود زن حامله بوده آیا طلاق صحیح است؟

۱- طلاق صحیح است (امام بهجت فاضل نوری )

۲- احتیاط واجب دوباره طلاق دهد (اراکی خوئی زنجانی: تا او را طلاق نداده معامله زن وشوهر با او نکنند. وحید )

۳-احتیاط مستحب دوباره طلاق دهند (گلپایگانی تبریز ی صافی )[۱۶]

۴- آن طلاق باطل است هر چند احتیاط خوب است به تجدید طلاق (سیستانی)

آیا طلاق زن یائسه در هر زمان صحیح است؟

بله صحیح است (امام گلپایگانی سیستانی )[۱۷]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۰

[۲]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۰

[۳]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۱

[۴]-توضیح المسائل مراجع م ۲۵۰۱

[۵]- منهاج الصالحین ج۳ م۴۹۵

[۶]- خویی وحید منهاج م ۱۴۲۴ سیستانی منهاج م ۴۹۶ تبریزی صراط النجاه ج ۲ ص۷۲۴٫مجمع المسائل ج۲ س۷۴۲

[۷]-خوئی وحید منهاج م۱۴۴۴٫سیستانی منهاج م۴۷۹

[۸]- توضیح المسائل مراجع ج۱ م۴۶۳٫وحید توضیح المسائل م۴۶۹

[۹]-توضیح المسائل مراجع م ۴۶۷ مکارم استفتائات ج ۳ س۷۳۳

[۱۰]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۷وتوضیح المسائل وحید م۲۵۷۱

[۱۱] – منهاج م۴۹۱

[۱۲]- توضیح المسائل مراجع م۴۴۴

[۱۳]-توضیح المسائل مراجع م ۲۵۰۴

[۱۴]- تحریر الوسیله م۱۶ منهاج الصالحین خوئی وحید م۱۴۲۵ منهاج سیستانی م۴۹۴ هدایه العباد گلپایگانی وصافی م۱۳۸۱ اراکی توضیح المسائل م۲۵۱۸ فاضل الاحکام الواضحه م۱۷۶۱

[۱۵]- احکام النساء م۸۰۰

[۱۶]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۵ ووحید م۲۵۶۹

[۱۷]- تحریر م۱۴ هدایه العباد گلپایگانی م۱۳۷۹٫سیستانی منهاج م۴۹۱