شعر شهادت حضرت عباس(ع) از محمد غفاری

شعر شهادت حضرت عباس(ع) از محمد غفاری

درون رود تصویرش چه گیسویی مرتب داشت

به صورت-از شکست نور-ابرویی مورب داشت

شبیه ماه بود و آب‌ها را جذب خود می‌کرد

فرات از او به وجد آمد، نه از مدّی که هر شب داشت

همین که دست‌هایش پر شد و می‌خواست مشتی آب…

ولی دید آسمانی را که از هرم عطش تب داشت

و تصویرش به هم می‌خورد وقتی آب را می‌ریخت

به خنده باز می‌شد آن ترک‌هایی که بر لب داشت

برای آن که بنویسد غزل‌های رهایی را

قلم در دست‌هایش بود و از خون هم مرکب داشت

حماسه می‌سرود و قصه‌ی آزادگی می‌گفت

به تعداد تمام تیرها شعرش مخاطب داشت

 

شاید بپسندید:  شعر شهادت امام هادی النقی(ع) از روح الله عیوضی