شعر در مدح حضرت ابوطالب(ع) از غلامرضا سازگار
شعر در مدح حضرت ابوطالب(ع) از غلامرضا سازگار
ای همه جا یار رسول ‌خدا

محـرم اسـرار رسول ‌خدا

عاشق و دلـدادۀ ختـم رسـل!

پارۀ دل در قـدمت شاخـه گل

کفـر ز اسـلام تـو انـدر ستوه

کفۀ ایمان تو سنگین چو کوه

وصل نبـی را همـه ‌جـا طالبی

حامــی اســلام ابــوطالـبی

قـدر تـو برتـر ز تمـام قریش

نجـل تـو آقـا و امـام قـریش

حامی جان بـر کف پیغمبـری

جان به فدایت که اباالحیدری

قلب محبـان علـی مشهـدت

پشت نبی گرم شد از اشهدت

حضرت صادق، شه دنیا و دین

حجـت حـق، کعبـۀ اهـل‌یقین

گفت ز هـر مؤمـن یکتـاپرست

کفۀ ایمـان تـو سنگین‌تر است

صلـب تـو بایـد که علی پرورد

حجــت حــی ازلــی پــرورد

صلب تو دریا و علی گوهـرش

خواجـۀ لـولاک، ثنـاگستــرش

شاید بپسندید:  دانلود متن شعر نوحه سرایی برای مصائب حضرت زینب(س) روز اربعین