خود زوجین یا وکیل از طرف آنها چگونه باید صیغه طلاق خلع را اجراء نمایند؟
صیغه خلع

اگر خود زوجین اجرای طلاق کنند:

زوجه بگوید: بذلت لک کذا علی ان تطلقنی

بعد مرد بگوید: انت مختلعه علی کذا فانت طالق

آیت الله خوئی وحید: مختلَعه وبه کسر تلفظ کردن اشکال است. [۱]

آیت الله سیستانی: مختلِعه وبه فتح تلفظ کردن اشکال دارد. [۲]

اگر وکیل در بذل ووکیل در طلاق یک نفر باشد :

عن موکلتی فاطمه بذلت مهرها لموکلی محمد لیخلعها علیه

بعد بگوید : زوجه موکلی خالعتها علی ما بذلت هی طالق

لازم به ذکر است برخی فرمودهاند : زوجه موکلی خلعتها علی ما بذلت فهی طالق (سیستانی مکارم زنجانی اراکی )

اگر وکیل در بذل شخصی ووکیل در طلاق شخص دیگر باشد کیفیت اجرای صیغه طلاق این چنین است:

وکیل زن بگوید: بذلت لک کذا علی ان تطلق موکلتی فاطمه

وکیل مرد بگوید: موکلتک فاطمه زوجه موکلی مختلعه علی کذا فهی طالق. [۳]

رجوع از بذل

  • چه زمانى جایزاست زن از آنچه بخشیده برگردد و مرد از طلاق و چه زمانى جایز نیست؟

اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود بر گردد شوهر می تواند رجوع کند وبدون عقد دو باره او را زن خود قرار دهد (اتفاق) [۴]

۱- در طلاق سوم ۲- یائسه ۳- غیر مدخوله ۴- در صورتی که با زن چهارم ازدواج کرده باشد.

۵- در صورتی که با خواهر زنی که طلاق خلع داده ازدواج کرده است. (امام خوئی وحید)[۵]

  • آیا رجوع زن به ما بذل در صورتی که مرد مطلع نشود صحیح است؟

صحیح نیست واثری برای رجوع ندارد. (امام. خوئی وحید. گلپایگانی صافی سیستانی)[۶]

  • آیا جایزاست که زن فدیه طلاق خلع را شیر دادن به طفل شوهر یا حضانت و سرپرستى از او یا طفل دیگرى که متعلق به شوهراست، قرار دهد؟
شاید بپسندید:  فرق طلاق رجعی وخلع و مبارات چیست؟

بلی میتواند ولی شرط است که مدت آن معلوم باشد (امام گلپایگانی صافی سیستانی) [۷]

 

  • چنانچه چیزى راکه زن درمقابل طلاق خلع به شوهر مى‌بخشد آشکار شود که ملک دیگرى بوده،یا ازچیزهایى باشد که مسلمان مالک نمى‌شود مثل شراب،آیاطلاق صحیح خواهدبود؟

اگر علم داشته باشد که مال خودش نیست :

۱- بذل باطل وطلاق خلع هم باطل است وطلاق رجعی می شود. ( امام گلپایگانی صافی خوئی وحید)[۸]

۲- بذل باطل است وطلاق خلع هم باطل است بلکه مطلق طلاق باطل است مگر اینکه صیغه طلاق خوانده یا قصد وقوع طلاق را داشته باشد حتی بدون عوض که در اینصورت یا رجعی است یا بائن بر حسب اختلاف موارد. (سیستانی)[۹]

 

اگر علم نداشته باشد: ۱- خلع صحیح است. و ضامن مثل آن است. ( امام گلپایگانی صافی)[۱۰]

۲- خلع صحیح نیست وبذل هم باطل است (خوئی ووحید)[۱۱]

۳- بذل باطل وبعید نیست که طلاق مطلقا باطل باشد. (سیستانی)[۱۲]

رجعی عوض خلع

  • اگر زن چیزى را به شوهر ببخشد و شوهر یا وکیل شوهر عمدا یا اشتباها او را طلاق رجعى داده آیا صحیح است؟

اگر وکالت در طلاق خلع یا مبارات داشته و طلاق رجعی داده طلاق صحیح نیست. (گلپایگانی ) [۱۳]

[۱]- منهاج خوئی ووحید م۱۴۸۲

[۲]- منهاج سیستانی م۶۱۲

[۳]- توضیح المسائل مراجع

[۴]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۳۴

[۵]- تحریر ج۲ کتاب الخلع م۱۷٫منهاج خوئی وحید م۱۴۸۷

[۶]- تحریر م۱۷٫خوئی وحید منهاج مم۱۴۸۷گلپایگانی صافی هدایه م ۱۴۸۴ منهاج سیستانی م ۶۳۰

[۷]- تحریر م۹٫منهاج سیستانی م۶۱۷٫هدایه گلپایگانی وصافی م۱۴۷۶

[۸]- تحریر م۱۲٫هدایه العباد م۱۴۷۹ منهاج خوئی وحید م۱۴۸۹

[۹]- منهاج سیستانی م ۶۲۰

[۱۰]- تحریر م۱۲٫هدایه العباد م۱۴۷۹

[۱۱]- منهاج خوئی وحید م۱۴۸۹

[۱۲]- منهاج سیستانی م ۶۲۰

[۱۳]- گلپایگانی مجمع المسائل ج ۲ س ۶۹۳