نام کتاب:المنهج الفکری و تطبیقه، روش نقد
دانلود کتاب روش نقد
نویسنده: علی صفائی حائری

نقد هدف ها، نقد مکتب ها، مفهوم نقد، ضرورت نقد، معیار نقد، روش نقد، قلمرو نقد،‌ نقد هدف ها، روش نقد هدف ها، نقد مکتب ها، مارکسیسم، ارگانیسم و محیط، فعالیت ذهنی و عالی انسان، اصول نقد، اصل تضاد، اصل تحول، تأثیر متقابل، جهش و تبدیل کمیت به کیفیت، نقد مکتب ها، اگزیستانسیالیسم، درون گرایی متقابل، نفی ضرورت و …

مفهوم نقد: ارزیابی، بررسی، شناسایی نمودن، زیر و رو کردن، عیب ها را نمایاندن، و پنهان را رو آوردن است. در مفهوم نقد و انتقاد، طلب، بی طرفی، بررسی و به دست گرفتن و از هم جدا کردن و پنهان ها را، نهفته را، بیرون کشیدن، نهفته است.

کسی که طلب ندارد، در مقام انتخاب نیست و فقط زبانش را می گرداند،‌ولی دلش فارغ است و کاری ندارد و خواسته ای ندارد، نقاد نیست که ورّاج است، با دهانش ورزش می کند آن هم ورزش سنگینی که قلب را سیاه می کند و از کار می اندازد.

ضرورت نقد: ضورت انتخاب، ضرورت نقد را به همراه می آورد. کسانی که می خواهند از شکم عادت ها و تلقین ها و تقلیدها، دوباره متولد شوند. کسانی که می خواهند دوباره تولد داشته باشند و دوباره خود را بزایند، این ها نمی توانند بدون نقد، بدون ارزیابی و راهیابی و سنجش، گام بردارند.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب روش نقد

شاید بپسندید:  نفرین‌هایی که پیامبران نسبت به قوم خود کردند چیست؟آیا نفرین‌ کردن از سیره پیامبران است؟