دانلود کتاب درس های اسفار
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6
نام کتاب: درس های اسفار جلد ۱ تا ۶

نویسنده: شهید مطهری

موضوعات اصلی: تعریف افلاطون از حرکت, تعریف منسوب به فیثاغورس, حرکت و دو اصل تناقض و هو هویت, دو ایراد بو علی بر تعریف فیثاغورس, ÷اسخ وجیه مرحوم آخوند به ایراد اول شیخ, شبهه فخر رازی درباره ی وجود حرکت, اهمیت شبهه فخر رازی, حرکت قطعیه و حرکت توسطیه, نظر بهمنیار, معنای وجود تدریجی,تعریف بو علی از حرکت, غایت حرکت, غایت در حرکت مستقیم و حرکت دوری, محل نزاع در مورد حرکت توسطیه در خارج, مراد از حرکت توسطیه چیست, رابطه ی حرکت توسطیه و قطعیه با زمان, پاسخ مرحوم آخوند به اشکال شیخ در مورد حرکت قطعیه, ایرادات مرحوم آخوند بر شیخ, توجیهی برای نظر شیخ درباره ی حرکت قطعیه,برهان وجود زمان, اشکال به حرکت توسطیه, نظریات باب حرکت توسطیه و قطعیه, نظر علامه طباطبایی به حرکت توسطیه و قطعیه, اشکال بر وجود حرکت قطعیه در خارج, معنای تشابک وجود و عدم در حرکت, برهان محرک اول, براهین حکما بر اصل نیاز متحرک به محرکی غیر از خود, اشکال فخر رازی در مورد ماده, پاسخ اشکال فخر رازی در مورد ماده, ایرادهای فخر رازی بر برهان چهارم, نظر فخر رازی در مورد رابطه ماده و صورت, تقسیمات قوه ی محرکه و اثبات محرک عقلی, ناتمام بودن ابطال تسلسل از راه تناهی ابعاد, شرایط امتناع امور غیر متناهی, علل موجده و معدَات, اختلاف نظرات میان فلاسفه اسلامی و غربی, امر مفارق فعال مستقیم حرکات در طبیعت نیست, مسئله صورت نوعیه, راه های اثبات نفس, هر حادثی مسبوق  به قوه و ماده است. برداشت های مختلف در مورد حدوث اشیاء, آیا هیولای اولی مبدَع است, ایا امکان استعدادی حادث است, حقیقت امکان استعدادی چیست؟, نظر علامه طباطبایی در مورد امکان استعدادی, چرا هر چیز, استعداد همه چیز شدن را ندارد, آیا امکان استعدادی اضافه ی میان موجود و معدوم است, تفاوت میان عرض و صورت و نفس, دو جهت اجتیاج به ماده, اقسام تقدم فعلیت بر قوه و …

توضیحات مختصر در مورد کتاب جلد۱:

اولین تعریفی که مرحوم آخوند ملاصدرا ذکر کردند این بود که حرکت عبارت است از حدوث تدریجی شیء. در مواقع حدوث بر دو قسم است: حدوق دفعی و حدوث تدریجی. حدوث تدریجی همان حرکت است که حدوث را به وجود بعد العدم تعریف می کنند. اگر وجود بعد العدم تدریجی باشد, این وجود تدریجی بعد العدم عبارت است از حرکت.
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6

موضوعات اصلی جلد ۲:

چه چیزی می تواند موضوع حرکت باشد؟, حرکت سیلان حالت است نه حالت سیال, آیا حرکت می تواند صورت منوع باشد, چهار دلیل بر ابطال منوع بودن حرکت, نظر مرحوم آخون درباره منوع بودن حرکت, حکمت مشرقی, مسئله ی ربط حادث به قدیم, مسئله ی ربط متغیر به ثابت, متحرک بالعرض و متحرک بالذات, چرا حرکت نیازمند به موضوع است, استدلال بر حرکت جوهری, نظر مرحوم آخوند درباره ی موضوع حرکت, وحدت فاعل و قابل در حرکت ذاتی, اثبات طبیعت برای متحرک, طبیعت مبدأ همه ی حرکات است, توجیه آخون درباره رابطه ی طبیعت ثابت و حرکات عرضی, معنای ذاتی بودن حرکت, نظریات باب نسبت حرکت به مقولات, ایراد فخر رازی در مورد حرکت اشتدادی, مبدأ و منتهای حرکت, دیدگاه حکما درباره حرکت در مقولات, مقوله ی اظافه و مقوله ی جده, دلیل مرحوم آخوند بر استحاله حرکت در فعل و انفعال, برهان آخوند بر استحاله ی حرکت در حرکت, نظر علامه طباطبایی درباره حرکت در حرکت, دلیل امتناع حرکت در حرکت, نظر مرحوم آخوند درباره ی تقابل سکون و حرکت, حرکت در مقولات پنج گانه, آیا حرکت وضعی بدون امکان حرکت أینی متصور است, آیا حرکت أینی و وضعی توأمان ممکن است, آیا هر حرکتی لزوما اشتدادی است, راه حل علت عدم اشتداد در حرکات أینی و وضعی, معنای واقعی تکامل در طبیعت چیست, آیا حرکت أینی و وضعی تکاملی است, وحدت متحرک و استمرار آن, آیا حرکت توسطی لازمه ی حرکت قطعی است, وحدت مقوله و استمرار آن, برهان بر اصالت وجود از راه حرکت اشتدادی, انقلاب ذات, لازمه ی حرکت اشتدادی, شیء در حال حرکت ماهیت بالفعل ندارد, برهان شیخ بر امتناع حرکت جوهری,  نظر آخوند در حرکت جوهری, دیدگاه علامه طباطبایی درباره حرکت جوهری, رفع استبعاد در مورد صوره ماو ….
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6
خلاصه موضوعات اصلی جلد سوم

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره عاشورا

ترکیب خاص جسم از ماده و صورت, دو نوع ترکیب کل از اجزاء, قاعده شیئیه الشیء بصورته لا بمادته, اشکال و ÷اسخ درباره نحوه ی بقای ماده ع نقد نحوه استنتاج از یک استدلال معروف, انواع بقای موضوع, دلایل نیازمندی حرکت به موضوع, اصالت وجود وحدت بخش حرکت است, احتجاج مرحوم آخون با قائلین به کون و فساد, روش مرحوم آخوند در بیان مسائل فلسفی, راه توجیه بقای موضوع, نحوه ی جزء بودن ماده برای جسم, رابطه ی ماده با جنس و صورت با فصل, اعتبار بشرط لا و اعتبار لا بشرط, نقدی بر کلیات خمس بر مبنای نظریه ی فصل اخیر, تشکیک تبعی ماهیت, انواع طبیعت انسانی, نحوه ی مقهوریت طبیعت برای نفس, فاعلیت بالتسخیر, براهین حرکت جوهری, برهانی بر حرکت جوهری, طبیعت علت اعراض نیست, مراد از اتحاد عاقل و معقول چیست, وحدت نفس با قوا و آثار آن, نظرات درباره مناط تشخص, جزئی بودن غیر از تشخص است, تحلیل رابطه ی جوهر و عرض, انواع تغیر جوهری, رد استدلال شیخ و دیگران بر حدوث صور جوهری به سبب حرکت نیست, ماهیت بالقوه چیست, تأکید بر حرکت در جواهر طبیعی, معنای انتزاعی و نسبی بودن حرکت, حرکت محسوس است یا معقول, تجدد ما به التجدد متجدد, نتایج انتزاعی بودن حرکت, معنای ما به التجدد چیست, حرکت جوهری در آیات قرآن, ویژگی های حرکت وضعی مستدیر, توقف حرکت کمی بر حرکت أینی, تخلل و تکاثف, توقف حرکت کیفی بر حرکت أینی, توقف حرکت أینی بر حرکت وضعی, تخلل سکون در حرکت راجعه, اثبات حرکت وضعی دائمی, ادوم و اتم و اشرف بودن حرکت وضعی دوری, در اثبات وجود زمان و بیان ماهیت آن, برهان بر طریق طبیعیون, برهان بر طریقه الهیون, غایت قریب زمان و حرکت تدریجی الوجود است. غایات حرکات افلاک از نظر حکما, استناد ملاصدرا به کلام شیخ بر حرکت جوهری, سخن شیخ درباره طبیعی بودن اوضاع فلک, وحدت شخصی عالم طبیعت, علت زمان باید مجرد از زمان باشد, نظریه قدما درباره ی مکان طبیعی, برهان إنی در رد حدوث عالم, بهان لمّی, ربط حادث به قدیم,
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6
موضوعات اصلی جلد ۴

ربط حادث به قدیم, مقصود آخوند از نسبی بودن حرکت, ایراد حاجی سبزواری بر اشکال اول آخوند, اشکال علامه ی طباطبائی بر ایراد اول آخوند, مدعای مرحوم آخوند در  ربط حادث به قدیم, ذاتیات وجود غیر از ذاتیات ماهیت است, اختلاف وجود ذهنی و وجود عینی, بازگشت جنبه های قابلی به جنبه های عدمی, آیا زمان حادث و فانی زمانی است, برهان عدم حدوث زمانی زمان, بررسی عدم حدوث زمانی زمان طبق مبنای آخوند در حقیقت زمان, ریشه اختلاف فلاسفه و متکلمین در بحث حدوث زمان, برهان فلاسفه بر قدم عالم از راه خدا, برهان فلاسفه بر قدم عالم از راه خود عالم, ادله ی قائلین به بدایت زمان و …
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6
دانلود کتاب درس های اسفار جلد 1تا 6