دانلود کتاب درباره ی داستان های تربیتی

نام کتاب: آیه های سبز (داستان های تربیتی) برگرفته از آثار استاد علی صفائی حائری

موضوع این کتاب درباره عشق برتر، رهایی از بندها، قناعت، زاویه دید، جرقه های زندگی، چاره اندیشی، تفاوت دید، غفلت از سرمایه، عوامل حرکت، غفلت از سرمایه، حالت منافق، سرانگشت تدبیر، موقع شناسی، عوامل حرکت، دردها و رنج ها، هدایت مغرور، وسوسه ها، از غرور کفر تا ضرورت ایمان، درک فاصله ها، انتظار و آمادگی، بزرگتر از مصیبت ها، تبعیض ها، کم شمردن خوبی ها، غنای مکتب، شناخت دوستان در درگیری، جلوه ی حق، ریزه کاری ها و ظرافت ها، گناه لذت بخش، قوت در عبادات، توجه به آثار عمل و قرب محبوب، سطحی نگری، مزد شاکران، عنایت حق، خاک نشین عزیز، برداشت از حادثه، میوه ی درخت هستی، بازیگر، مفیدتر از داشته ها، تمرین و تدریج، امتحان عابد، روح ولایت، شوق دیدار، باطل از چشم نمی پوشد، پیغمبر آخر الزمان، شعور بی حرمت ها، حضرت عزراییل، احساس انسانی، دلبستگی و … می باشد.

در این کتاب ارزشمند داستان های تربیتی فراوانی آمده است. من جمله می فرماید:

سخت گیری و متنفر:

با قرآن، در مکتب و سپس در مدرسه رو برو شدم. استادی داشتیم سختگیر … که سختگیری ها و فشارش ما را از قرآن و تعلیمات دینی بیزار کرد. این فشار برای نفرت کافی بود، هرچند که در جوی مذهبی و قرآنی بزرگ شده بودیم.

من خودم از این فشار، تجربه ها آموختم، که دیگر تخم نفرت را از این گونه در دل ها نریزم.

با یکی از استادها که جوانی پرشور و مذهبی برخوردی داشتم. سخت خسته و درگیر بود. با رئیس فرهنگ و دیگران کارش به ساواک کشیده بود؛ چون حاضر نشده بود که انقلاب سفید را درس بدهد و امتحان بگیرد. به او گفتم از انقلاب سفید درس بده و سخت گیری هم بکن و اگر می توانی مردودشان هم بکن؛ چون این سخت گیری، بذر نفرت و بیزاری است …

شاید بپسندید:  دانلود کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۳

گفتم: استادهای تعلیمات ما این تجربه را به ما نشان دادند … و با چوب هایی که به ما زدند، ما را فرنگ ها از قرآن جدا کردند.
دانلود کتاب درباره ی داستان های تربیتی