کتاب اندیشه ی من (طرح مذهب اصیل)
دانلود کتاب درباره طرح کلی اسلام

کتاب که در این مطلب قصد معرفی آن را داریم کتاب است از استاد بزگوار استاد علی صفائی حائری. این استاد بزرگوار در این کتاب ارزشمند به مطالب مختلفی پرداخته است.

به طور کلی در این کتاب درباره ی این موضوع بحث می شود که روش رهبری رسول اکرم به چه صورت است، طرح مذهب چیست، ویژگی های مذهب عاطفی و دستوری چیست، مذهب اصیل به چه مذهبی می گویند، بررسی برهانی مذهب، آیا مذهب اصالت دارد، چه نیازی به مذهب داریم، آیا مذهب عامل انحطاط است، طرح کلی اسلام چیست؟

لذا این استاد بزرگوار در مقدمه این کتاب می فرماید:

یکی از روزهای افتابی زمستان سال ۱۳۵۰ بود در حجره ی یکی از دوستان بودم. مقاله ای از سید قطب مشغولم کرده بود. مقاله ای بود پر از شعار و سرشار از رجزخوانی ها و از خود گویی ها. از اسلام و آن چه داشته و از غرب و آن چه که دارد.

این قدر می دانم وقتی از حجره بیرون آمدم دگرگون بودم و حالتی سخت پیچیده داشتم. خشمگین و عاصی بودم؛ خشمگین از این همه شعار و عاصی بر این همه تکرار. هراسناک و مشتاق بودم؛ هراسناک از این باری که سید و دیگران به دوش گرفته اند بدون این که پایی ساخته باشند و مشتاق بر این که پایی بیابم.

خوش حالم که آن طوفان در من اراده ای آفرید که شعارها را کنار بگذارم و ببینم اسلام چه دارد و آن چه دارد چگونه می تواند پیاده شود. من در این قسمت همانند کاوشگری که می داند در اعماق چیزی هست و در نتیجه از شکست ها عقب نمی کشد کارم را شروع کردم. و برای استفاده از قرآن به کلیدهایی که خود قرآن به دست من می داد روی آوردم.

امروز مفهوم کلمه هایی از قبیل روش تربیتی و سازندگی اسلام و یا حکومت اسلامی و یا جهاد اسلامی و یا روش رهبری پیامبر و یا ولایت و سرپرستی و یا توحید و رسالت با باری همراه هستندو با توشه ای که می تواند راهی طولانی را پشت سر بگذارد و با نشانه هایی که می تواند هر طرح دیگری را از خود جدا کند.

شاید بپسندید:  کتاب درباره فلسفه و عرفان و سلوک و اخلاق

روش تربیتی اسلام

زمین برای پذیرفتن انسان آماده بود، با خورشید و ماه و ستاره هایش، با دریاها و کوه ها و ابرها و رود ها و چشمه هایش، با کشتزارها و جنگل ها و مرتع ها و دام ها و جنبنده هایش، با نیرو ها و ذخیره ها و معدن های پنهان و آشکارش.

این ها برای زندگی انسان و برای بهره برداری آماده بودند و این انسان بود که باید از این ها بهره می گیرد و این ها را به کار می انداخت.

زندگی انسان ساخته و پرداخته نبود و پرداخته نبود، خوراکش، لباسش، چرغش و خانه اش، همه و همه به مقدمات و ابزارها و … نیاز داشت.

من به این اعتقاد دارم که انسان در گذشته از نیروهای بیشتری برخوردار بوده که هنوز به آن سطح نرسیده است و این نیرو نه نیروی ماشین و برق و اتم بوده، که در هستی نیروهای دیگری هم هست.

هنگامی که غریزه طغیان می کند، وجدان به زندگی می افتد و زبانش در می آید و محکمه اش تعطیل می شود. هواها و طمع ها و عشق به ثروت و قدرت و ریاست، دمار از روزگارش می کشند و شکنجه اش می دهند.

شما را دعوت می کنم این کتاب ارزشمند را دانلود و مطالعه کنید و مطمئنم بهره های فراوانی از این کتاب خواهید برد.
دانلود کتاب درباره طرح کلی اسلام