نام کتاب: حقیقت حج
دانلود کتاب درباره حقیقت حج
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: حجه الاسلام، اسلام سلوکی، احرام، طواف، نماز در مقام ابراهیم، سعی، تقصیر، منا، حلق، اسلام اجتماعی، آیات حج، شرایط ذبح، حیات انسانی، حیات دل، مراحل حیات انسانی، موانع حیات و …

اسلام دینی است که خدا پذیرفته. یک بعد اسلام که در حج تجلی دارد، بعد تاریخی آن است؛ چون دینی که خداوند برای انسان پذیرفته، اسلام است. و این اسلام جریانی است که خداوند همه ی انبیاء را به آن وصیت نموده است؛ که از آدم شروع و به خاتم ختم می شود.

و این اسلام تاریخی از آدم تا رسول الله در حج علائم و نشانه هایی دارد و اعمال حج به این مجموعه ی تاریخی اشاره دارد. بنبراین باید به این علائم توجه نمود تا به اسلام تارخی رهنمود شد.

انسان با معرفت به حرمات و حریم و حدودها، تازه در او آرزوها ظاهر می شود؛ که در روایت است ه در سرزمین منیٰ به آدم و ابراهیم می گویند آیا آرزویی داری؟

این انسانی که معرفتش کامل شده و حق و حدودش را شناخته در منیٰ آرزوهای این انسان زنده می شود و باید انسان این آرزوها را قربانی کند.
دانلود کتاب درباره حقیقت حج

شاید بپسندید:  دانلود کتاب چهل حدیث از امام حسین (ع) استاد صفائی حائری