نام کتاب: تقیّه

نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: تقیه، مفهوم تقیه، اهداف تقیه، ابعاد تقیه، ضرورت تقیه، اثر تقیه، فقه تقیه، موارد تقیه، احکام تقیه، شرایط تقیه، مقدار و حدود تقیه، آثار تقیه، تقیه ی تاریخی، متشابهات روایی، متشابهات تاریخی و …

مفهوم تقیه: تقیه یکی از شکل های جهاد است. محمد بن عماره از امام صادق نقل می کند که فرمود مؤمن علوی است از علی نشان دارد. مؤمن مجاهد است با دشمنان خدا می جنگد. چه در دولت باطل چه در دولت حق، در دولت باطل و هنگام تسلط آن با تقیه می جنگد و در هنگام تسلط حق و دولت حق با شمشیر.

آنچه مفهوم تقیه را نشان می دهد همین نکته است که تقیه در برابر جهاد نیست. از شکل های آن است که مؤمن می توان آرام باشد در هر حال کوشا است. از علی نشان دارد، چه در هنگام تسلط حق. چه در هنگام تسلط باطل، علی در زمان رسول و در زمان حکومت خودش با شمشیر می جنگید با کفتار واهل بغی می جنگید. و هم در زمان خلفا با تقیه مبارز بود، و یاران خود را می ساخت و از ابوبکر محمد را و از سعد بن عباده قیس را و از دشمنان دوستان خودش را بیرون می کشید. تا آنجایی که پس از بیست و پنج سال تضعیف و تحقیق و محدودیت کاری را انجام داد که پس از رسول با آن همه روز های بزرگ و تأیید های مستمر و حمایت های حساب شده رسول، از آن ممنوع شده بود. و این جهاد علی است و مؤمن مجاهد است و مؤمن، علوی است.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب درباره تقیه

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره ی داستان های تربیتی