نام کتاب: تو می آیی
دانلود کتاب درباره ریشه ها و حقیقت انتظار

نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: انتظار، ریشه های انتظار، ادب انتظار، اثر انتظار، عصر انتظار، حقیقت انتظار، جایگاه امام، ضرورت امام، علایم ظهور، زمینه ظهور، دولت قائم، مسئولیت های عصر ظهور، سروده های انتظار و…

ما خود را از منتظران حساب کرده ایم و جای حرفی باقی نگذاشته ایم؛ در حالی که حرف ها بسیار است و می توانیم خود را دوباره ارزیابی کنیم. لااقل تا این قدر که اگر در متن عالت و رفاه و حتی آزادی و آگاهی و عرفان نشستیم، آیا انتظارمان برآورده شده و دیگر مهدی را نمی خواهیم و انتظار قائم آل محمد را نداریم؟ اگر ما از مهدی تا این مرحله انتظار داشته باشیم، دیگر انتظاری نخواهیم کشید و توقعی نخواهیم داشت.

مناسب است که با این حساب، نگاهی دیگر به انتظار داشته باشیم و مفهوم و حقیقت انتظار، ریشه های انتظرا، ادب انتظار، اثر انتظار را دوباره ارزیابی کنیم.

میرفطروس در کتاب خود، انتظرا را مذهب احتراز معرفی می کند؛ مذهب کناره گیری و گوشه گیری، مذهبی که نمی تواند کاری صورت دهدع پس دهن کجی می کند و کنار می کشد.

دکتر شریعتی، انتظار را مذهب اعتراض می دانست؛ مذهبی که حرفی دارد و کاری می تواند و به آنچه می گذرد دل نمی بندد و همه ی ظلم ها و بیدادها را با یک نه ی بزرگ که از سقیفه آغاز شد، پیش می راند.
دانلود کتاب درباره ریشه ها و حقیقت انتظار

شاید بپسندید:  دانلود کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۵