نام کتاب: استاد و درس: صرف و نحو
دانلود کتاب آموزش صرف و نحو
نویسنده: استاد صفائی حائری

موضوعات:

تعریف صرف، فایده ی علم صرف، موضوع صرف، اسم های ثلاثی، اسم های رباغیع اسم های خماسی، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه ی مبالغه، صفت های تفضیلی، وزن های فعل، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعله، باب تفاعل، باب افتعال، انفعال، باب تفعل، باب انفعال، باب افعیلال، باب استفعال، وزن های رباعی، وزن فعلله، باب افعنلال، باب افعلال، راه شناخت معانی باب ها، قواعد ساخت فعل، قواعد ساخت فعل ماضی معلوم، قواعد ساخت ماضی مجهول، قواعد ساخت مضارع معلوم، قواعد ساخت مضارع مجهول، قواعد ساخت فعل امر، قواعد ساخت فعل نهی، قواعد ساخت امر حاضر،

نفی و حجد و استفهام، حروف عامل، حروف غیر عامل، تأکید وقوعی، تأکید صدوری، وضع نون ها، وضع فعل ها، صفت مشبهه، صیغه های مبالغه، افعل التفضیل، اسم الت،‌اسم مکان، اسم زمان، مصدر میمی، اسم زمان در غیر ثلاثی مجرد، ابدال، ادغام، مضاعف، اعلال مثال، اعلال اجوف، اجوف در ثلاثی مزید، اعلال ناقص، ناقص در باب ها، لفیف مفروق، لفیف مقرون، مهموز، اقسام مبنی، مفهوم اعراب، اقسام اعراب، علائم اعراب، اقسام معرب، شباهت های مبنی، غیر منصرف،‌ عوامل اعراب، عوامل لفظی سماعی، اسناد تقییدی، اسناد ترکیبی، تثنیه و جمع، مذکر و مؤنث، فعل و نایب فاعل، مسند و مسند الیه، فعل و فاعل، مبتدا و خبر، نواسخ، حروف مشبهه بالفعل، افعال ناقصه، افعال مقاربه، افعال قلوب و …

کتابی که هم اکنون برای دانلود تهیه شده است تحقیق جامع و کاملی برای جمع بندی درس صرف و نحو می باشد. این کتاب ارزشمند اثر استاد صفائی حائری می باشد. در این کتاب تا صفحه ۱۳۹ توضیحاتی در مورد دروس حوزه داده شده و از صفحه ۱۳۹ به بعد جمع بندی کاملی از دروس صرف و نحو حوزه علمیه ارائه شده است.

برای دانلود این کتاب از لینک زیر استفاده نمایید.

شاید بپسندید:  دانلود تفسیر سوره توحید استاد صفائی حائری