دانلود تفسیر سوره کوثر
دانلود تفسیر سوره کوثر صفائی حائری
مولف: علی صفائی حائری

موضوعات: مفهوم کوثر، مصداق کوثر و …

پس از توجه به مفردات و به ترکیب، نوبت بررسی رابطه هاست. شروع سوره کوثر با این آهنگ محکم و این قاطعیت مهربان چه تأثیری در قلب رسول و چه حالتی در دشمنان و چه توجهی در مستمعان خواهد داشت؟ اعطا و بخشیدن کوثر چه ترتیبی و چه رابطه ای با سلوه آن هم با این خطالب «صلّ لربک» و چه رابطه ای با نحر دارد؟ آن هم با این معانی گوناگون که در لغت و در روایات هست، که در روایات زیادی به معنای دست ها را هنگام تکبیرات نماز بالا آوردن و در روایت صافی از کافی به معنای انتصاب و اعتدال و رفع الرأس حتی یظهر النحر عند القیام، معنا شده است. در لغت هم به معنای قربانی کردن شتر آمده است.

بعد از بخشش کوثر و امر به صلوه و نحر، چه جای تأکید و توضیح این نکته است که سوره هم با آن تمام می شود، «ان شانئک هو الابتر»

در روایاتی امده که این سوره پس از مرگ فرزندان رسول و شماتت دشمنان او نازل گشته تا تسلیتی برای رسول و جوابی از شماتت ها و اعلام بریدگی و شکست عاصبن وائل باشد. اکنون باید توجه داشت که آیا عطای سابق و بخشش قدیم می تواند جواب این شماتت و تسلیت از این مصیبت باشد؟ آیا این جواب با این مصیبت و با این شماتت و با هماهنگ است؟ بر فرض کوثر را در گذشته به رسول داده باشند، اکنون در برابر آنچه که گرفته اید و مصیبتی که آورده اند، چه جوابی و چه تسلیتی هست؟

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود تفسیر سوره کوثر صفائی حائری

شاید بپسندید:  دانلود کتاب مشکلات حکومت دینی