حکم کفار غیر اهل کتاب؟

نجس هستند. (رساله مراجع م 106) [اجماع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی خصوصی از طریق قسمت تماس با ما و سوالات غیر خصوصی از قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  آیا فرو بردن خلط روزه را باطل می کند؟