عده زنی که شوهرش مفقود شده
حکم زنی که شوهرش مفقود شده چیست؟
حکم زنی که شوهرش مفقود شده و نمی­داند زنده است یا مرده چیست؟

مسأله صور مختلفی دارد اجمال مسأله این است که اگر می­داند شوهر زنده است حق ازدواج را ندارد واگرمی­داند فوت کرده عده وفات نگه دارد و اگر نمی­داند چنانچه پدر یا جد یا وکیل او از مال شوهر یا خودشان نفقه او را تأمین می­کنند، باز هم حق ازدواج ندارد و اگر کسی نیست که نفقه زن را بدهد زن می­تواند به مجتهد جامع الشرایط مراجعه نموده و او دستور می­دهد تا ۴ سال صبر کند و در طول مدت در جستجوی او باشند و تحقیق کنند و اگر زنده بودن او ثابت نشد مجتهد جامع الشرایط به پدر و جد پدری دستور می­دهد او را طلاق دهد و اگر ممکن نشد خود مجتهد اورا طلاق می­دهد و زن به احتیاط واجب باید ۴ ماه و ۱۰ روز عده نگه دارد. [۱]

و این در صورتی است که شرایط ضمن عقد ذکر نشده باشد یا به زوجین تفهیم نشده باشد لذا اهمیت مسأله مشخص می­شود واین اجمال مسأله است و برای آگاهی از اختلاف به ذیل مسأله مراجع رجوع شود.

  • چنانچه در جایی زوج مفقود شده بود و بعد از تحقیق و قبل از طلاق برگشت تکلیف چیست؟

در این صورت زن او حساب می­شود. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- صافی- سیستانی- تبریزی)[۲]

می­تواند در عده رجوع کند. (آیات عظام: امام- گلپایگانی – صافی- سیستانی- فاضل)[۳]

  • اگر بعد از طلاق و ازدواج به غیر برگشت حکم چیست؟

راهی برای رجوع نیست. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- صافی- سیستانی- فاضل)[۴]

  • اگر بعد از طلاق و اتمام عده و قبل از ازدواج برگشت حکم چیست؟

نمی تواند رجوع کند. (آیات عظام: امام- خویی و وحید- گلپایگانی- صافی- )[۵]

حق رجوع ندارد. (سیستانی)[۶]

شاید بپسندید:  در چه مواردی انسان باید تیمم کند؟

جمع دو سبب در عده

 اگر دو سبب برای عده با هم جمع شده مثل اینکه زن مطلقه حامله وطی به شبهه شود آیا دو عده لازم است یا یکی؟ (به عبارت دیگر آیا دو عده تداخل می­کند یا نه)

۲عده لازم است، بنابراین باید بعد از وضع حمل، عده وطی به شبهه نگه دارد. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی)[۷]

تداخل می­کنداگرچه احتیاط ترک نشود به تعدد عده در غیر موت. (آیات عظام: خویی- وحید)[۸]

به احتیاط واجب تداخل نمی­کند. (سیستانی مکارم )[۹]

[۱]-تحریر القول فی للعده م۱۱ منهاج خویی وحید م ۱۴۷ منهاج سیستانی م۵۸۸

[۲]- تحریرالوسیله امام م ۲۳- گلپایگانی و صافی هدایه العباد م ۱۴۴۵- منهاج سیستانی ۶۰۷- تبریزی صراط النجاه ج۲ س ۱۲۰۴٫

[۳]- امام همان- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۴۵- منهاج الصالحین سیستانی م ۶۰۷- فاضل توضیح المسائل م ۲۵۳۲۰٫

[۴]- امام همان- خویی و وحید منهاج ۱۴۴۵- هدایهالعباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۴۵- سیستانی منهاج الصالحین م ۹۰۷٫- فاضل م ۲۵۳۲٫

[۵]- امام همان- خویی و وحید م ۱۴۵۹- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۴۵-

[۶]- سیستانی منهاج م ۶۰۷٫ توضیح المسائل م ۲۵۳۲٫

[۷]- تحریر امام م۸ گلپایگانی و صافی م ۱۴۱۴٫

[۸]- منهاج الصالحین م ۱۴۸۰٫

[۹]- سیستانی منهاج م ۵۵۶٫ عروه م ۱۲ فصل تزویج فی العده