مشخصات اجمالى تاریخ تولد و خلافت و وفات و مدت خلافت و طول عمر ائمه اطهار علیهم السلام
تاریخ تولد و خلافت و وفات و مدت خلافت و طول عمر ائمه
امام اول

امیرالمؤمنین على بن ابیطالب (علیه السلام)

تولد: ۲۳ قبل از هجرت.

خلافت: سال ۳۵ هجرى.

وفات: سال ۴۰ هجرى.

مدت خلافت: پنج سال تقریباً.

مدت عمر: ۶۳ سال.

امام دوم

حضرت امام مجتبى (علیه السلام) اسم: حسن، لقب مشهور مجتبى؛ کنیه ابا محمد.

پدر بزرگوارش: حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام).

تولد: سال سوم هجرى.

شهادت: سال ۵۰ هجرى. بتحریک معاویه بدست همسر خود مسموم شد.

مدت امامت: ۱۰ سال.

مدت عمر: ۴۸ سال.

 

امام سوم

حضرت سیدالشهداء (علیه السلام). اسم حسین، لقب سید الشهداء، کنیه ابوعبدالله.

پدر بزرگوارش: امیرالمؤمنین على (علیه السلام).

تولد: سال چهارم هجرى.

شهادت: سال ۶۱ هجرى بدستور یزید بن معاویه شهید شد.

مدت امامت: ۱۰ سال.

مدت عمر: ۵۷ سال.

 

امام چهارم

حضرت سجاد (علیه السلام). اسم على، لقب سجاد و زین العابدین، کنیه ابامحمد.

پدر بزرگوارش: حضرت امام حسین (علیه السلام).

تولد: سال ۳۸ هجرى.

وفات: سال ۹۴ هجرى؛ بدستور هشام بن عبدالملک مسموم شد.

مدت امامت: ۳۵ سال.

مدت عمر: ۶۶ سال.

 

امام پنجم

حضرت امام باقر (علیه السلام) اسم محمد لقب باقر، کنیه اباجعفر.

پدر بزرگوارش: حضرت امام سجاد (علیه السلام).

تولد: سال ۵۸ هجرى.

وفات: سال ۱۱۷ هجرى بدستور ابراهیم بن ولید مسموم شد.

مدت عمر: ۵۹ سال.

مدت امامت: ۲۳ سال.

 

امام ششم

حضرت امام صادق (علیه السلام) اسم جعفر، لقب صادق، کنیه ابوعبدالله.

پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام).

تولد: سال ۸۰ هجرى.

وفات: ۱۴۸ هجرى بدستور منصور عباسى مسموم شد.

مدت عمر: ۶۸ سال.

مدت امامت: ۳۱ سال.

 

امام هفتم

حضرت امام کاظم (علیه السلام) اسم موسى، لقب کاظم، کنیه ابوالحسن.

پدر بزرگوارش: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).

تولد: ۱۲۸ هجرى.

وفات: ۱۸۲ هجرى.

مدت عمر: ۵۴ سال.

مدت امامت: ۳۵ هجرى.

شاید بپسندید:  نظر شهید مطهری در وحدت ذات و صفات واجب ‏الوجود

 

امام هشتم

حضرت امام رضا (علیه السلام) اسم على، لقب رضا، کنیه ابوالحسن.

پدر بزرگوارش: حضرت امام موسى کاظم (علیه السلام).

تولد: سال ۱۴۸ هجرى.

وفات: سال ۲۰۳ هجرى، بدست مأمون عباسى مسموم شد.

عمر شریفش: ۵۵ سال.

مدت امامت: ۲۱ سال.

 

امام نهم

حضرت امام محمد تقى (علیه السلام) اسم محمد، لقب تقى و جواد، کنیه اباجعفر.

پدر بزرگوارش: حضرت امام رضا (علیه السلام).

تولد: سال ۱۹۵ هجرى.

وفات: ۲۲۰ سال بتحریک معتصم عباسى بدست همسر خود مسموم شد.

عمر شریفش: ۲۵ سال.

مدت امامت: ۱۷ سال.

 

امام دهم

حضرت امام على النقى (علیه السلام). اسم على، لقب هادى و نقى، کنیه ابوالحسن.

پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد تقى (علیه السلام).

تولد: ۲۱۴ هجرى.

وفات: سال ۲۵۴ هجرى.

مدت عمر: ۴۰ سال.

مدت امامت: ۳۴ سال.

 

امام یازدهم

حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام). اسم حسن، لقب عسکرى کنیه ابامحمد.

پدر بزرگوارش: حضرت امام على النقى (علیه السلام).

تولد: سال ۲۳۲ هجرى.

وفات: سال ۲۶۰ هجرى.

عمر شریفش: ۲۸ سال.

مدت امامت: ۷ سال.

 

امام دوازدهم

حضرت امام عصر (مهدى موعود) (علیه السلام) اسم م ح م د، لقب هادى و مهدى کنیه اباالقاسم.

پدر بزرگوارش: حضرت امام حسن عسکرى (علیه السلام).

تولد: سال ۲۵۶ هجرى.

آنحضرت بامر خدا از انظار مستور است و روزیکه خدا بخواهد ظهور فرموده جهانرا پر از عدل و داد خواهد نمود.

 

منبع: کتاب آموزش دین، علامه سید محمد حسین طباطبائى‏(ره)