فردی مرجع تقلیدش از دار دنیا رفته آیا می تواند همچنان برمرجع تقلید میت باقی بماند؟

بقاء بر میت جایز است یعنی هم می تواند بر میت باقی بماند و هم به مرجع زنده اعلم خود رجوع نماید. [آیات عظام: امام- رهبری]

در صورتی که مرجع میت اعلم باشد واجب است بقاء به شرط آن که عمل به فتوای او کرده باشد و اگر مرجع میت اعلم نباشد بقاء بر میت جایز است به شرط آن که عمل به فتوای مرجع میت کرده باشد. [آیت الله مکارم شیرازی]

اگر مرجع میت اعلم از حی باشد واجب است بقاء. [آیات عظام: بهجت- سیستانی- فاضل- وحید- [صافی بنابر احتیاط واجب}

بقاء در احکامی که عمل کرده یا یاد گرفته جایز است.( همان م ۹- اجوبه الاستفتائات ص۳۵ ص۷٫) [آیات عظام: تبریزی- [خویی به شرط آن که فراموش نکرده باشد].

 

 

شاید بپسندید:  آیا پوست های لب که کنده می شود نجسند؟