تطهیر قرآن آیا به گردن کسی است که قرآن را نجس کرده و یا به عهده هر کسی است که با خبر شده ؟

تطهیر قرآن به عهده کسی است که باخبر شده و وجوب کفایی دارد یعنی اگر یکی این وظیفه را انجام دهد از دیگران ساقط می شود. [مراجع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طری قسمت تماس با ما و قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  حکم ربا خواری را بیان کنید و انواع آن را نام ببرید؟