مسئله ۵۱۲: اگر مردی با زن شوهر دار زنا کند  آیا بعداً آن مرد می تواند با آن زن ازدواج کند؟

حرام ابدی نمی شوند و در صورتی که ازدواج نکرده اند احتیاط مستحب آن است که ازدواج نکنند. [آیات عظام: فاضل، تبریزی، زنجانی] اما آیت الله مکارم فرموده اند که بنابر احتیاط مستحب اگر هنوز ازدواج نکرده اند این کار را (ازدواج) انجام ندهند.

حرام ابدی می شود . [آیات عظام: امام، صافی، بهجت]

حرام ابدی می شوند بنابر احتیاط واجب. [آیات عظام: خویی، سیستانی، وحید}

اگر اول زنا کرده بعد با شوهر خود ارتباط زناشویی برقرار کرده حرام ابدی میشوند اما اگر بعد از ارتباط زناشویی با شوهرش زنا کرده حرام ابدی نمی شوند{شبیری زنجانی} .

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا دود سیگار و تنباکو و مانند اینها روزه را باطل می کند؟