اسباب تنفر در طلاق خلع چیست
اسباب تنفر در طلاق خلع

  • آیا در طلاق خلع اسباب و دلائلى که موجب تنفر زن از شوهر مى‌شود با هم فرق دارند؟

در کراهت و تنفر زن فرقی نمی‌کند که کراهت به سبب خصوصیات ذاتی زوج باشد مثل قبح منظر وسوء خلق یا نداری یا سبب بعض عوارض دیگر باشد مثل هوو یا زوج حقوق واجبه خود را انجام ندهد (امام گلپایگانی صافی سیستانی)

اگر کراهت به جهت ظلم به زن یا ندادن حقوق واجبه باشد خلع نیست. (خوئی وحید )[۱]

  • اگر شوهر همسر خود را اذیت کند و فحش وناسزا بگویدیا ضرب وشتم کند وزن بخاطر اینکه خود را خلاص کند چیزی را ببخشد آیا طلاق خلع است؟

۱- این طلاق خلع نیست ولی رجعی است. ( امام فاضل گلپایگانی صافی)

۲- طلاق مطلقا باطل است. (سیستانی)[۲]

وگرفتن مال برای شوهر حرام است. (اتفاق)

  • اگر شوهر بعض حقوق واجبه یا مستحبه زن را ادا نکند تا زن مهر خود را ببخشد آیا طلاق خلع صحیح است؟

طلاق خلع صحیح است (امام. گلپایگانی. صافی. سیستانی )[۳]

طلاق خلع صحیح نیست (خوئی وحید )[۴]

بذل مال

  • چیزی را که همسر به شوهر می بخشد تا او را طلاق خلع دهد چه مقدار باید باشد؟

معتبر است که صلاحیت برای تملیک داشته باشد اعم از اینکه به مقدار مهریه باشد یا کمتر یا بیشتر ولازم است معین باشد اعم از اینکه عین باشد یا دین یا منفعت(اتفاق)[۵]

  • اگرشخصى مجانا ازطرف زن چیزى رابه شوهرش براى طلاق خلع ببخشد، آیاصحیح است؟

در این صورت طلاق خلع واقع نمی‌شود ولی یا رجعی می شودیا بائن به حسب اختلاف موارد. (امام گلپایگانی صافی خوئی وحید سیستانی)[۶]

  • اگرپدرزن بگوید : دخترم را طلاق بده من مهر او را به عهده مى‌گیرم که به تو بدهم، آیا این عمل نسبت به دختر بالغه رشیده و نسبت به صحت فدیه براى طلاق خلع نفوذ دارد؟

ذمه داماد بری نمی‌شود.

شاید بپسندید:  احکام سه طلاقه کردن زن

اما در صحت طلاق سه قول است :

۱– اگر به لفظ طلاق خوانده یا بعدش صیغه طلاق را آورده طلاق رجعی است (امام )[۷]

۲- طلاق رجعی می شود گلپایگانی صافی )[۸]

۳- طلاق باطل است مگر اینکه با علم به ولایت پدر طلاق دهد که در این  صورت صحیح است(سیستانی )[۹]

  • زن و شوهر در طلاق خلع چه شرائطى باید داشته باشد؟

شرایط زوج : ۱- بلوغ ۲- عقل ۳- اختیار ۴- قصد

در زوجه بلوغ وعقل شرط نیست وولی بذل را قبول می کند. (خوئی وحید سیستانی)[۱۰]

  • آیا براى هریک اززن وشوهر جایز است که طلاق خلع را شخصا اجرا نمایند یادیگرى را در انشاء صیغه ودیگر شرائط آن وکیل نمایند؟

هر یک از زن وشوهر خودشان یا به وکالت می توانند اجرای صیغه طلاق خلع بکنند وهمچنین در بذل مال [۱۱]

[۱]- تحریر م۱۴ هدایه گلپایگانی م۱۴۸۱٫هدایه صافی م۱۶٫منهاج خوئی وحید م۱۴۹۶٫منهاج سیستانی م۶۱۶٫

[۲]- تحریر م۱٫ خوئی وحید منهاج م۱۴۸۳٫سیستانی منهاج م۶۱۶٫

[۳]- تحریر م۱۴٫هدایه گلپایگانی م۱۴۸۱٫هدایه صافی م۱۶٫سیستانی منهاج م۶۱۶

[۴]- خوئی منهاج م۱۴۹۶٫

[۵]- توضیح المسائل مراجع م۱۵۳۵

[۶]- تحریر م۱۰ خوئی وحید منهاج م۱۴۹۲٫سیستانی منهاج م۶۱۹٫هدایه العباد گلپایگانی م۱۴۷۷٫هدایه العباد صافی م۱۰

[۷]- تحریرکتاب خلع م۱۱٫

[۸]- هدایه العباد گلپایگانی وصافی م۱۴۷۸

[۹]- منهاج ج۲ سیستانی م۶۲۲

[۱۰]- منهاج خوئی ووحید م۱۴۸۵٫منهاج سیستانی م۶۱۳و۶۱۴

[۱۱]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۲۹و۲۵۳۰