احکام رجوع
احکام رجوع در طلاق رجعی
رجوع در طلاق رجعی

کیفیت رجوع در طلاق رجعی چگونه است؟

در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن رجوع کند

۱-حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دو باره زن خود قرار داده است

۲-کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است. [۱]

لفظ خاص معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای رجوع را بفهماند کافی است. وعربیت هم شرط نیست. (امام گلپایگانی صافی سیستانی خوئی وحید)[۲]

در وطی قصد شرط نیست بلکه بدون قصد هم محقق میشودحتی با قصد عدم ( مراجع)[۳]

۱- قصد رجوع لازم است وبدون قصد رجوع،رجوع محقق نمی‌شود. (خوئی وحید)[۴]

۲- قصد رجوع لازم نیست حتی با قصد عدم هم رجوع محقق می شودبهی که قصد فعل داشته باشد وگرنه از غافل یا ساهی یا نائم ومانند آنها قبول نیست. (صافی وگلپایگانی)[۵]

۳- قصد رجوع لازم نیست. واگر قصد عدم رجوع کرد تحقق رجوع محل تامل است. (امام )[۶]

۴- بدون قصد رجوع به احتیاط واجب رجوع محقق نمی‌شود. ( سیستانی)[۷]

۵- قصد رجوع لازم نیست (بهجت)[۸]

۶- بدون قصد رجوع مشکل است (فاضل)[۹]

  • اگر شوهر در ایام عده رجعی به همسر خود نگاه با شهوت انجام دهد رجوع حساب می شود؟

بدون قصد رجوع،رجوع محقق نمی‌شود (سیستانی خوئی وحید فاضل )[۱۰]

اختلاف در رجعی بودن

  • اگر شوهر ادعا کند که طلاق همسرش رجعی و بعد از نزدیکی بوده و او حق رجوع دارد و زن ادعا کند که طلاق بائن بوده و قبل از نزدیکی بوده حکم چیست؟

قول زن همراه با قسم مقدم است. (امام گلپایگانی صافی )[۱۱]

قول زن همراه با قسم مقدم است مگر اینکه خلاف ظاهر باشد. (سیستانی)[۱۲]

شاید بپسندید:  اسباب تنفر در طلاق خلع چیست

 

اسقاط حق رجوع

  • آیا رجوع حق است و قابل اسقاط یا حکم شرعی است و قابل اسقاط نیست؟

حکم شرعی است و غیر اسقاط است و اگر ساقط هم بکند ساقط نمی­شود. (امام گلپایگانی صافی سیستانی)[۱۳]

  • اگر شوهر حق رجوعی به عوض صلح نماید آیا حق رجوع ساقط می­شود و می­تواند رجوع کند یا نه؟

مصالحه صحیح است و لازم است که رجوع ننماید ولی حق رجوع ساقط نمی­شود. (آیات عظام: خویی- تبریزی- سیستانی- زنجانی- صافی- وحید)

مصالحه باطل است و حق رجوع از بین نمی­رود و می­تواند رجوع کند. (آیات عظام: اراکی- فاضل-)[۱۴]

حق رجوع از بین نمی­رود و می­تواند رجوع کند. (امام)[۱۵]

[۱]-توضیح مراجع م۲۵۲۴

[۲]-تحریر القول فی الرجعه م۱ منهاج سیستانی م۵۳۱ منهاج خویی وحید م۱۴۴۰ هدایه العباد م۱۴۶۱

[۳]- توضیح ذیل م ۲۵۲۴٫گلپایگانی وصافی هدایه العباد م۱۴۶۲٫وحید منهاج م۱۴۴۰٫ تحریر م۲٫ بهجت استفتائات ج۴ س۵۴۸۴٫فاضل جامع المسائل ج۱س۱۶۰۹

[۴]- منهاج م۱۴۴۰

[۵]- هدایه العباد م۱۴۶۲

[۶]- تحریر القول فی الرجعه م۲

[۷]- منهاج م۵۳۱

[۸]- استفتائات ج۴ م۵۴۸۲

[۹]- جامع المسائل ج۱ س۱۶۰۹

[۱۰]- منهاج سیستانی ج ۳ م ۵۳۱ منهاج م۱۴۴۰ جامع المسائل ج۱ س۱۶۰۹

[۱۱]- امام تحریر ج۲ م ۶ القول فی الرجعه- هدایه العباد گلپایگانی و صافی م ۱۴۶۶٫

[۱۲]- سیستانی منهاج الصالحین ج ۳ م ۵۳۹٫

[۱۳]- امام تحریر ج۲ م۷ القول فی… – هدایه العباد صافی و گلپایگانی ج۲ م ۱۴۶۷- سیستانی- منهاج الصالحین – ج۳ م ۵۴۰٫

[۱۴]- توضیح المسائل مراجع ج۲ م ۲۵۲۶٫

[۱۵]-توضیح المسائل مراجع ج۲ م ۲۵۲۶٫