حکم زردابه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود چیست؟

اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاک است. (رساله مراجع م 104)[اجماع]

پاسخ گویی به سوالات شرعی خصوصی از طریق قسمت تماس با ما و سوالات غیر خصوصی از قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  آیا کفاره غیر هاشمی را می توان به فقیر هاشمی داد؟